Doświadczenia w pracy różnych HandlowcówDoradca Techniczno-Handlowy


Dla naszego klienta, dostarczającego linie obróbki metali oraz ścierniwa, w związku z rozwojem działu handlowego, poszukujemy kandydatów na stanowisko


Doradca Techniczno-Handlowy
teren pracy Polska Południowa


Zadania
 • Budowanie i utrzymywanie relacji biznesowych z klientami
 • Przeprowadzanie audytów technologicznych u klientów, doradztwo techniczne
 • Prowadzenie projektów wdrażających sprawdzone rozwiązania technologiczne
 • Realizacja założonych celów sprzedażowych
 • Prowadzenie procesu sprzedażowego z wykorzystaniem narzędzia CRM
 • Współpraca z Asystentką Działu Handlowego oraz raportowanie do Zarządu
 • Sprzedaż oraz obsługa sprzedaży do obecnych klientów
 • Spotkania biznesowe u klientów
 • Proponowanie perspektyw rozwoju sprzedaży i rynku
 • Udział w targach i wydarzeniach branżowych
Wymagania
 • Wykształcenie min. średnie, preferowane techniczne
 • Minimum 3 letnie doświadczenie w sprzedaży B2B
 • Doświadczenie w branży metalowej, farb proszkowych, usług dla przemysłu
 • Umiejętność budowania długofalowych relacji z klientem, w oparciu o dobór odpowiednich narzędzi
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2
 • Czynne prawo jazdy kat. B 
 • Kreatywne podejście do pracy
 • Wysoka komunikatywność i kultura osobista
 • Śmiałość i otwartość na ludzi
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Dyspozycyjność – podróże po kraju, szkolenia za granicą
Oferta
 • Zadaniowy czas pracy
 • Mobilny charakter pracy
 • Odpowiednie narzędzia pracy (telefon, laptop, samochód)
 • Samodzielność działania
 • Wynagrodzenie stałe plus premia
 • Szkolenia branżowe i produktowe u zagranicznych partnerów
Przesyłając do Hrsolo swoją aplikację wyrażają Państwo na zgodę na przetwarzanie przez Hrsolo zawartych w niej danych osobowych, w celu udziału w bieżącym procesie rekrutacyjnym.

Prosimy o zamieszczenie klauzul w przesyłanych dokumentach:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez HRSOLO z siedzibą w Starych Skoszewach moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach rekrutacyjnych, w celu udziału w bieżącym procesie rekrutacyjnym i selekcji pracowników. Administratorem danych osobowych jest HRSOLO z siedzibą w Starych Skoszewach 22b. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację o wycofaniu zgody na adres: hrsolo@hrsolo.pl Jestem świadomy/a, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku braku zgody, zgłoszenie rekrutacyjne nie zostanie uwzględnione w procesie rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Informacja RODO dla uczestnika postępowania rekrutacyjnego.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HRSOLO Doradztwo Personalne Rekrutacje 92-701 Łódź-35,Stare Skoszewy 22 B
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w HRSOLO jest pełnomocnik ds. RODO, kontakt: hrsolo@hrsolo.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem rekrutacyjnym;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, dla których realizowane jest postępowanie i którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 5. Pani/Pana dane osobowe w HRSOLO będą przechowywane przez okres realizacji postępowania, nie dłużej niż do 31.12.2020;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem Pani/Pana uczestnictwa w dobrowolnym procesie rekrutacji (Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność udziału w rekrutacji)
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
 9. - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 10. nie przysługuje Pani/Panu:
 11. - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.