Doświadczenia w pracy różnych HandlowcówSpecjalista do spraw: komunikacji z konsumentami w ramach ADR w Biurze Prezesa

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ogłoszenie o naborze nr 68917 z dnia 21 września 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

specjalista
do spraw: komunikacji z konsumentami w ramach ADR
w Biurze Prezesa

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

 ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

ZAKRES ZADAŃ
 • Udzielanie informacji pomocy w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w tym wspomaganie komunikacji pomiędzy stronami a właściwym podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowań w ramach ADR. Wspieranie konsumentów i przedsiębiorców przy składaniu wniosków o pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, w tym w pisaniu wniosków, dołączaniu odpowiedniej dokumentacji.
 • Gromadzenie informacji związanych z działalnością Punktu Kontaktowego ds. ADR/ODR i praktycznymi aspektami realizacji zadań.
 • Przekazywanie interesariuszom UOKiK , a w szczególności konsumentom, przedsiębiorcom i podmiotom uprawnionym do prowadzenia postępowań polubownych, ogólnych informacji o prawach konsumentów i innych możliwościach dochodzenia roszczeń konsumenckich zarówno w Polsce, jak i pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej.
 • Dostarczanie informacji na temat funkcjonowania platformy ODR. Udzielanie pomocy konsumentom przy rozwiązywaniu sporów za pośrednictwem platformy ODR.
 • Współpraca w ramach "sieci punktów kontaktowych ds. ODR" z punktami kontaktowymi innych państw członkowskich UE.

WARUNKI PRACY:

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w pracy na stanowisku administracyjno-biurowym
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie prawa konsumenckiego oraz zagadnień z zakresu ADR
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1
 • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja, pozytywne podejście do klienta, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w pracy w administracji publicznej
 • Posiadanie kompetencji: myślenie analityczne, współpraca
 • Znajomość innego języka Wspólnoty na poziomie co najmniej B2